Algemene

voorwaarden

1 ALGEMEEN 1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 1.1 Opdrachtnemer: ZaVe-Secure Training | Advies. 1.2 Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ZaVe-Secure, op alle overeenkomsten die ZaVe-Secure sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.4 ZaVe-Secure wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever en ZaVe-Secure een door beide partijen ondertekende schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. 2.2 Alle aanbiedingen van ZaVe-Secure zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2.3 Als Opdrachtgever aan ZaVe-Secure gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag ZaVe-Secure uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij haar aanbieding hierop baseren. 3 TARIEVEN 3.1 ZaVe-Secure is gerechtigd, na kennisgeving, de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 3.2 De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. 4 ADVIEZEN 4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van ZaVe-Secure welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 5 INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1 ZaVe-Secure behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van ZaVe-Secure noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door ZaVe-Secure verstrekt zijn. 5.3 Opdrachtgever vrijwaart ZaVe-Secure voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 6 BETALINGSVOORWAARDEN 6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: alle gefactureerde bedragen zijn binnen 15 dagen na factuurdatum verschuldigd, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. 6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van ZaVe-Secure een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. ZaVe-Secure heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen. 6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op ZaVe-Secure te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ZaVe-Secure in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 6.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is Opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf 15 dagen nadat de factuur is ontvangen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 6.5 De boeterente bedraagt de hoogte conform de wettelijke handelsrente. 6.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. 6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan ZaVe-Secure alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. ZaVe-Secure zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn voor tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen. 6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 6.9 Indien ZaVe-Secure in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
7 ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 7.1 ZaVe-Secure heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 8 TOEGANG EN UITVOERING VAN ONLINE CURSUSSEN 8.1. ZaVe-Secure zal aan Opdrachtgever één of meer toegangscodes verstrekken. Opdrachtgever zal de toegangscode uitsluitend verstrekken aan cursisten die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ZaVe-Secure gerechtigd zijn om aan de training deel te nemen. 8.2. Opdrachtgever ontvangt één toegangscode per cursist, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de cursist de toegangscode niet aan een derde zal bekendmaken en uitsluitend voor de training zal gebruiken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van ZaVe-Secure als gevolg van misbruik van de toegangscode, waaronder begrepen inkomstenderving. 8.3. ZaVe-Secure spant zich maximaal in voor goede bereikbaarheid van de leeromgeving, maar staat niet in voor de continue verbinding tussen het computersysteem van de cursist en/of bedrijf en de leeromgeving van ZaVe-Secure. Teneinde storingen op te lossen kan ZaVe-Secure de website tijdelijk buitenwerking stellen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. 8.4. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat het computersysteem, dat verbinding maakt met de website van ZaVe-Secure beveiligd is en geen virussen bevat, zodat ongeautoriseerde toegang tot de website of storingen daarvan niet kunnen plaatsvinden. 8.5. De kosten van de internetverbinding zijn voor rekening van Opdrachtgever. 8.6. Indien Opdrachtgever of een cursist de verplichtingen jegens ZaVe-Secure niet nakomt of oneigenlijk gebruik maakt van de toegangscode of de website, heeft ZaVe-Secure te allen tijde het recht om de toegang tot de website voor een of meerdere cursisten te blokkeren of onmogelijk te maken, onverminderd het recht van ZaVe-Secure op volledige schadevergoeding. ZaVe-Secure zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. 8.7 Indien Opdrachtgever niet langer wenst de cursus voor te zetten of af te ronden, wordt hij verzocht contact op te nemen met ZaVe-Secure. 8.8 Het is Opdrachtgever toegestaan de cursus te onderbreken voor een vakantie. 8.9 De inschrijftermijn varieert van zes maanden tot een jaar, afhankelijk van de lengte van de cursus. Na afloop van de cursus behoudt Opdrachtgever nog een maand toegang tot de cursus. 9 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 9.1 Indien de omvang van de aan ZaVe-Secure verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is ZaVe-Secure gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 10 GEHEIMHOUDING 10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 10.2 Indien ZaVe-Secure ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal ZaVe-Secure deze gegevens beheren conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met name kunnen cursisten, en andere gebruikers van de online leeromgeving, te allen tijde hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 11 ONTBINDING 11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met ZaVe-Secure gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is ZaVe-Secure gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. ZaVe-Secure is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan ZaVe-Secure toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 11.3 ZaVe-Secure is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever. 11.4 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door ZaVe-Secure verhindert, heeft ZaVe-Secure het recht de overeenkomst te ontbinden. 11.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie, voor ZaVe-Secure opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie ZaVe-Secure bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan ZaVe-Secure bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt ZaVe-Secure haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade. 12 RECLAMES, KLACHTEN 12.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 12.2 Binnen 24 tot 48 uur na ontvangst van de klacht zal ZaVe-Secure contact opnemen met Opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. 12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat ZaVe-Secure op enigerlei wijze te kort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 13 AANSPRAKELIJKHEID 13.1 ZaVe-Secure is slechts aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van Zave-Secure bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ZaVe-Secure verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. 13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 13.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is ZaVe-Secure nimmer aansprakelijk. 13.4 De door ZaVe-Secure te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 13.5 Indien de assuradeur van ZaVe-Secure om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van ZaVe-Secure te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. 14 WIJZIGEN EN ANNULEREN VAN OPDRACHT 14.1 Annulering van een inschrijving voordat de werkzaamheden zijn begonnen, geschiedt door middel van een schriftelijke bevestiging. 14.2 Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 10% van de aanneemsom verschuldigd. 14.3 Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 25% van de aanneemsom verschuldigd. 14.4 Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de aanneemsom verschuldigd. 14.5 Bij annulering minder dan vijf dagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd. 14.6 Na aanvang van de opdracht is annulering niet meer mogelijk. 15 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OF DOORSCHUIVEN BIJ INDIVIDUELE TRAJECTEN 15.1 Restitutie van een gedeelte van de aanneemsom vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van het traject het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. ZaVe-Secure kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. 15.2 In uitzonderlijke gevallen kan ZaVe-Secure op verzoek een traject doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een traject ligt bij ZaVe-Secure. ZaVe-Secure zal voor deze verwerking € 50, - in rekening brengen. De factuur kan niet later worden voldaan. 16 UITVAL VAN DOCENT 16.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal ZaVe-Secure indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. 16.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal ZaVe-Secure Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 16.3 ZaVe-Secure zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 16.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft cursist dan wel opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als ZaVe-Secure als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben. 16.5 Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij ZaVe-Secure. 17 EXAMENS VAN DERDEN ZaVe-Secure leidt ook op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens. De kosten van de examens zijn voor eigen rekening. 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ZaVe-Secure is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Hans Brink Yvonne van Lingen ZaVe-Secure Training | Advies De Rode Eenhoorn 11 a 1606 DA Venhuizen 1 juli 2017
De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Training | Advies

Algemene

voorwaarden

1 ALGEMEEN 1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 1.1 Opdrachtnemer: ZaVe-Secure Training | Advies. 1.2 Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ZaVe-Secure, op alle overeenkomsten die ZaVe-Secure sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.4 ZaVe-Secure wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever en ZaVe-Secure een door beide partijen ondertekende schriftelijke bevestiging hebben ontvangen. 2.2 Alle aanbiedingen van ZaVe-Secure zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2.3 Als Opdrachtgever aan ZaVe-Secure gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag ZaVe-Secure uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij haar aanbieding hierop baseren. 3 TARIEVEN 3.1 ZaVe-Secure is gerechtigd, na kennisgeving, de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 3.2 De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. 4 ADVIEZEN 4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van ZaVe-Secure welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 5 INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1 ZaVe-Secure behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van ZaVe-Secure noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door ZaVe-Secure verstrekt zijn. 5.3 Opdrachtgever vrijwaart ZaVe-Secure voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 6 BETALINGSVOORWAARDEN 6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: alle gefactureerde bedragen zijn binnen 15 dagen na factuurdatum verschuldigd, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. 6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van ZaVe-Secure een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. ZaVe-Secure heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen. 6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op ZaVe-Secure te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ZaVe-Secure in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 6.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is Opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf 15 dagen nadat de factuur is ontvangen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 6.5 De boeterente bedraagt de hoogte conform de wettelijke handelsrente. 6.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. 6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan ZaVe-Secure alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. ZaVe-Secure zal bij betaling na de (overeengekomen) betalingstermijn voor tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen. 6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 6.9 Indien ZaVe-Secure in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
7 ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 7.1 ZaVe-Secure heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. 8 TOEGANG EN UITVOERING VAN ONLINE CURSUSSEN 8.1. ZaVe-Secure zal aan Opdrachtgever één of meer toegangscodes verstrekken. Opdrachtgever zal de toegangscode uitsluitend verstrekken aan cursisten die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ZaVe-Secure gerechtigd zijn om aan de training deel te nemen. 8.2. Opdrachtgever ontvangt één toegangscode per cursist, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de cursist de toegangscode niet aan een derde zal bekendmaken en uitsluitend voor de training zal gebruiken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van ZaVe-Secure als gevolg van misbruik van de toegangscode, waaronder begrepen inkomstenderving. 8.3. ZaVe-Secure spant zich maximaal in voor goede bereikbaarheid van de leeromgeving, maar staat niet in voor de continue verbinding tussen het computersysteem van de cursist en/of bedrijf en de leeromgeving van ZaVe-Secure. Teneinde storingen op te lossen kan ZaVe-Secure de website tijdelijk buitenwerking stellen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. 8.4. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat het computersysteem, dat verbinding maakt met de website van ZaVe-Secure beveiligd is en geen virussen bevat, zodat ongeautoriseerde toegang tot de website of storingen daarvan niet kunnen plaatsvinden. 8.5. De kosten van de internetverbinding zijn voor rekening van Opdrachtgever. 8.6. Indien Opdrachtgever of een cursist de verplichtingen jegens ZaVe-Secure niet nakomt of oneigenlijk gebruik maakt van de toegangscode of de website, heeft ZaVe-Secure te allen tijde het recht om de toegang tot de website voor een of meerdere cursisten te blokkeren of onmogelijk te maken, onverminderd het recht van ZaVe-Secure op volledige schadevergoeding. ZaVe-Secure zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen. 8.7 Indien Opdrachtgever niet langer wenst de cursus voor te zetten of af te ronden, wordt hij verzocht contact op te nemen met ZaVe-Secure. 8.8 Het is Opdrachtgever toegestaan de cursus te onderbreken voor een vakantie. 8.9 De inschrijftermijn varieert van zes maanden tot een jaar, afhankelijk van de lengte van de cursus. Na afloop van de cursus behoudt Opdrachtgever nog een maand toegang tot de cursus. 9 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 9.1 Indien de omvang van de aan ZaVe-Secure verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is ZaVe-Secure gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 10 GEHEIMHOUDING 10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 10.2 Indien ZaVe-Secure ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van Opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal ZaVe-Secure deze gegevens beheren conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met name kunnen cursisten, en andere gebruikers van de online leeromgeving, te allen tijde hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 11 ONTBINDING 11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met ZaVe-Secure gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is ZaVe-Secure gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. ZaVe-Secure is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan ZaVe-Secure toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 11.3 ZaVe-Secure is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever. 11.4 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door ZaVe-Secure verhindert, heeft ZaVe-Secure het recht de overeenkomst te ontbinden. 11.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie, voor ZaVe-Secure opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie ZaVe-Secure bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan ZaVe-Secure bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
11.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt ZaVe-Secure haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade. 12 RECLAMES, KLACHTEN 12.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 12.2 Binnen 24 tot 48 uur na ontvangst van de klacht zal ZaVe-Secure contact opnemen met Opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. 12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat ZaVe-Secure op enigerlei wijze te kort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 13 AANSPRAKELIJKHEID 13.1 ZaVe-Secure is slechts aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen - grove schuld of opzet van Zave-Secure bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ZaVe- Secure verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. 13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 13.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is ZaVe-Secure nimmer aansprakelijk. 13.4 De door ZaVe-Secure te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 13.5 Indien de assuradeur van ZaVe-Secure om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van ZaVe-Secure te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. 14 WIJZIGEN EN ANNULEREN VAN OPDRACHT 14.1 Annulering van een inschrijving voordat de werkzaamheden zijn begonnen, geschiedt door middel van een schriftelijke bevestiging. 14.2 Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 10% van de aanneemsom verschuldigd. 14.3 Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 25% van de aanneemsom verschuldigd. 14.4 Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de aanneemsom verschuldigd. 14.5 Bij annulering minder dan vijf dagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd. 14.6 Na aanvang van de opdracht is annulering niet meer mogelijk. 15 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OF DOORSCHUIVEN BIJ INDIVIDUELE TRAJECTEN 15.1 Restitutie van een gedeelte van de aanneemsom vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van het traject het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. ZaVe-Secure kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. 15.2 In uitzonderlijke gevallen kan ZaVe-Secure op verzoek een traject doorschuiven. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een traject ligt bij ZaVe-Secure. ZaVe-Secure zal voor deze verwerking € 50, - in rekening brengen. De factuur kan niet later worden voldaan. 16 UITVAL VAN DOCENT 16.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal ZaVe-Secure indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. 16.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal ZaVe-Secure Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 16.3 ZaVe-Secure zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 16.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft cursist dan wel opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als ZaVe-Secure als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben. 16.5 Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij ZaVe-Secure. 17 EXAMENS VAN DERDEN ZaVe-Secure leidt ook op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens. De kosten van de examens zijn voor eigen rekening. 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ZaVe-Secure is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. Hans Brink Yvonne van Lingen ZaVe-Secure Training | Advies De Rode Eenhoorn 11 a 1606 DA Venhuizen 1 juli 2017